Kommuner och landsting

Kommunerna har huvudansvar för skolan och vård och omsorg inom socialtjänsten. Landstingen och regionerna ansvarar för uppgifter inom stora geografiska områden och där det krävs stora ekonomiska resurser, till exempel hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med e-hälsofrågor och med att införa digital teknik som syftar till ökad delaktighet och självbestämmande. I arbetet ingår att stödja kommuner med att digitalisera socialtjänstens verksamheter.

SKL har i samarbete med Vinnova initierat ett förändringsledningsprogram, LEDA, vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. I programmet deltar 20 kommuner. Programmet innehåller två inriktningar, Skola och lärande i en digital värld och Hälsa och omsorg i en digital värld.

Regeringen och SKL har enats om en vision för Sverige och digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens. Visionens mål är: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”.

Kommunerna efterfrågar en förbättrad nationell samordning inom ett flertal områden. SKL arbetar tillsammans med flera andra aktörer för att öka samordningen och ta fram gemensamma standarder och lösningar. Bland annat efterfrågas en förbättrad samordning gällande gemensamma standarder för säkerhetslösningar och roll- och behörighetsidentifikationer.

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, arbetar med att samordna upphandlingar för kommuner, landsting och regioner. SKI har ramavtal för digitala trygghetslarm och larmmottagning. Det stöder och kan underlätta för kommuner att kunna ersätta analoga trygghetslarm med digitala.

 

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: