ICT and participation in school, Helene Lidström

I avhandlingen har undersökts om barn med rörelsehinder (8–19 år) är delaktiga i datoraktiviteter i skolan/fritiden i samma omfattning som barn i allmänhet, och om de har tillgång till, och är nöjda med sin användning av datorhjälpmedel.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har i dag oftast en självklar plats i barns vardag. Barn intervjuades om sina erfarenheter av att använda olika hjälpmedel i skolan. Det var flera hjälpmedel som de inte använde och inte heller ville använda.

Karakteriserande för dem som de ville använda var att de underlättade deras delaktighet i skolan och inte påverkade deras identitet eller relation med kamrater negativt. De valde hjälpmedel både utifrån ett funktionellt och ett psykosocialt perspektiv.

Via en enkät undersöktes dessutom barnens aktivitetsmönster, deras tillgång till IKT och hur de använde IKT på fritiden/i skolan i jämförelse med två grupper av barn utan rörelsehinder. Barn med rörelsehinder använde dator till ett mer varierat utbud av aktiviteter på fritiden än barn utan rörelsehinder. I skolan var det tvärtom, oavsett om barnen använde datorhjälpmedel eller inte, något som är förvånande, menar Helene.

Prevalensen av barn med rörelsehinder som använde ett datorhjälpmedel var 44 procent. Det innebär att det var vanligare med dator- än förflyttningshjälpmedel bland barn med rörelsehinder. Generellt var dessa barn mindre nöjda med sin datoranvändning, än de som inte använde ett hjälpmedel. Servicen kring datorhjälpmedlen är eftersatt, enligt barnen.

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: