Everyday life amongst the oldest, Åsa Larsson

Åsa Larsson forskning handlar om förutsättningarna för äldre att ta till sig ny teknik.

Stora förhoppningar finns på att teknisk utveckling och nya tekniska produkter ska leda till ökade möjligheter för äldre personer att förbli oberoende och kunna delta i samhällslivet. Trots detta finns det endast marginella kunskaper om hur de allra äldsta som lever och klarar sig oberoende av samhällsinsatser förhåller sig till och använder de tekniska artefakter de har.

 Relationen mellan individens kapaciteter och miljöns krav utmanas av den snabba tekniska utvecklingen. Om man ser till äldre personers teknikrum så har dessa stora variationer då äldre personer är en sådan heterogen grupp.

För att nya tekniska objekt ska införlivas i det dagliga livet behöver de integreras i de dagliga vanorna, i det dagliga görandet. Om detta inte sker kanske objekten inte används överhuvudtaget.

Deltagarnas handlingskraft och handlingsutrymme minskar i högre åldrar. När ny informationsteknik utvecklas leder det till nya sätt att nå information, detta kan missgynna äldre personer som inte har införskaffat den senaste tekniken inom informations- och kommunikationsområdet. .

Senast granskad: 2018-02-20
Dela: