Lagstiftning, riktlinjer och strategier

Här kan du ta del av lagstiftning, strategier och riktlinjer som påverkar införande och användande av digital teknik för ökad delaktighet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anges bland annat att tillgång till och främjande av ny teknik är viktigt för att säkerställa och förverkliga rättigheterna.

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter beskriver vad man gör inom området och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Vision E-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har enats om en vision för digitaliseringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens i Sverige. Visionens mål är: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet”.

Sverige helt uppkopplat 2025  - en bredbandsstrategi

Regeringen har en vision om ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt är målsättningen att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

Strategi för en god och mer jämlik vård 2012-2016

Regeringens strategi för jämlik vård presenterar dess arbete för ökad jämlikhet i vården. I strategin redovisar regeringen sin värdegrund och fokusområden för arbetet.

Individens rätt till självbestämmande

Välfärdsteknik ges främst genom beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Hjälpmedel, som är nära förknippat med välfärdsteknik förskrivs till den enskilde enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Samtliga av dessa lagar bygger på frivillighet och förutsätter med andra ord samtycke. Av patientlagen (2014:821) framgår att hälso- och sjukvård inte kan ges utan den enskildes samtycke. Detta innebär att inom vården och omsorgen kan i regel inte åtgärder vidtas mot den enskildes vilja (tvångs- och begränsningsåtgärder).

Samtycke innebär en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller. Det bygger på att personen har fått tillräcklig information om en insats för att kunna förstå konsekvenserna av sitt beslut.

Skydd av den personliga integriteten

Oavsett om det handlar om att använda sig av teknik eller inte, är det viktigt att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Datainspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna råd och ger vägledning om lagar så som personuppgiftslagen, nya dataskyddsförordningen (ersätter personuppgiftslagen under 2018), kameraövervakningslagen och patientdatalagen.

Senast granskad: 2017-08-25
Dela: