Upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur den offentliga sektorn ska upphandla och köpa varor och tjänster. En upphandling av digital teknik är består av många delar och behöver förberedas noggrant.

Att starta med en behovsanalys där slutanvändaren involveras är en bra utgångspunkt. Den upphandlande verksamheten behöver också göra en marknadsanalys, rätt kompetens ska involveras och en kravspecifikation måste arbetas fram.

I arbetet ingår också att ta reda på vilka som omfattas av LOU, vilka principer som måste följas, tillvägagångssätt, ramavtal, tröskelvärden, urvalsförfarandet med mera. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram material om detta.

Riskanalys

Eftersom digital teknik som syftar på ökad delaktighet är en snabbt växande marknad är det extra viktigt att verksamheten genomför en riskanalys av produkten eller tjänsten som ska upphandlas. Införande och användande av digital teknik innebär ibland att integritetskänslig information överförs via internet. Att ställa krav som säkrar kommunikationsvägarna är en utmaning vid upphandling.

När ny digital teknik upphandlas kan en önskan om att säkra hela processen uppstå. Det kan leda till kravspecifikationer som leverantörer har svårt att uppfylla. En sådan utveckling kan stoppa innovation och dämpa framväxten av ny teknik. Bland annat SKL lyfter att det krävs mod att våga testa när det gäller innovationsvänliga upphandlingar.

Information och vägledningar 

Upphandling finns för att upphandla digitala larmtjänster. 

Vägledning från Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Vägledningen ska fungera som ett praktiskt stöd för kommuner i upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Upphandlingsmyndigheten har också gjort en kartläggning över upphandlingar av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Upphandlingsmyndigheten har i en rapport tagit upp hur personligt förskrivna hjälpmedel och välfärdsteknik handlas upp idag och hur upphandling kan användas för att ge möjlighet att välja hjälpmedel. Den belyser även några av de utmaningar huvudmännen står inför vid upphandling av välfärdsteknik och diskuterar problem samt möjligheter.

Vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en vägledning för informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster.

Vägledning från Konkurrensverket

Konkurrensverket har en webbsida om reglerna för offentlig upphandling som bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet.

Vägledning från Post- och telestyrelsen

Inom Post- och telestyrelsen, PTS, standardiseringsarbete för ökad tillgänglighet har en vägledning för tillämpning av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT i Sverige tagits fram.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: