Standarder

Det finns en rad olika standarder, till exempel standarder som ställer funktionella krav på en produkt eller en tjänst. En standard kan användas för att öka kvaliteten på det som upphandlas.

Det finns också standarder som ställer krav på en viss process vid utveckling av en produkt eller tjänst. Det krävs kunskaper om både marknaden och standarder för att genomföra goda inköp i exempelvis en kommun.

Vid upphandling av digital teknik är det viktigt att de olika tekniska delarna kan samverka med varandra. För att nå dit behöver etablerade standarder användas för de olika delarna. För offentlig verksamhet kan det handla om att ställa rätt krav så att branschen ställer om mot de behov som finns och uppstår. Öppna och etablerade standarder är en förutsättning för detta.

Standardiseringsarbete på Myndigheten för delaktighet

Standardiseringsarbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar, så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap.

Exempel på standarder och standardiseringsarbete:

Standarder för trygghetskedjan för trygghetslarm

Kommittén SIS/TK 574 Trygghetskedjan för trygghetslarm arbetar med tjänstestandardisering. Fokus i standardiseringen ligger på användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället. Detta uppnås genom att arbeta med alla delar i trygghetskedjan för trygghetslarm.

Det svenska arbetet speglar den europeiska standardiseringskommittén CEN/TC 431 Service chain for social care alarms. Swedish Standards Institute leder också det Europeiska arbetet för kommittén.

Standard för trygghetslarm

En standard för ett öppet IP-baserat kommunikationsprotokoll för trygghetslarm, SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol). Standarden beskriver och definierar kommunikationen mellan en larmenhet och en larmmottagning. Ett öppet kommunikationsprotokoll är nödvändigt för att säkerställa interoperabilitet i trygghetskedjan. Protokollet som definieras i denna standard tillåter en öppen och transparant informationsöverföring och kommunikation mellan trygghetslarmssystem för kommunikation och larm mellan enheter och larmmottagning.

Den svenska standarden SS 91100:2014 SCAIP är framtagen av kommittén hos Swedish Standards Institute, men vidare standardiseringsarbete görs av den Europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC och den svenska standardiseringsorganisationen Svensk Elstandard.

Standard för ledningssystem informationssäkerhet

Det finns internationella standarder för ledningssystem för informationssäkerhet, kallade ISO/IEC 27000-serien. Standarderna i ISO/IEC 27000-serien är framtagna av internationella expertgrupper inom International Organization for Standardization och International Electrotechnical Commission där Sverige medverkar genom Swedish Standards Institute.

Standarder om kognitiv tillgänglighet

Swedish Standard Institute, SIS, driver ett pågående ISO-arbete gällande två förslag om en standard med generell vägledning för kognitiv tillgänglighet och en standard om tidshjälpmedel för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: