Lagstiftning och regelverk

Det finns många internationella överenskommelser, lagstiftning, regelverk och förordningar som påverkar arbetet med digital teknik och delaktighet. Nedan finns information om några av de viktigaste.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Grunden för Myndigheten för delaktighets arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen anges bland annat att tillgång till och främjande av ny teknik är viktigt för att säkerställa och förverkliga rättigheterna.

Individens rätt till självbestämmande

Välfärdsteknik ges främst genom beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Hjälpmedel, som är nära förknippat med välfärdsteknik förskrivs till den enskilde enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bygger på frivillighet, och förutsätter med andra ord samtycke. Av patientlagen framgår att hälso- och sjukvård inte kan ges utan den enskildes samtycke. Detta innebär att inom vården och omsorgen kan i regel inte åtgärder vidtas mot den enskildes vilja (tvångs- och begränsningsåtgärder).

Samtycke innebär en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller. Det bygger på att personen har fått tillräcklig information om en insats för att kunna förstå konsekvenserna av sitt beslut.

På Socialstyrelsens webbplats finns en sida med frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna, speciellt för de som arbetar i vården och omsorgen

På Socialstyrelsens webbplats finns också en sida med frågor och svar om implementering av välfärdsteknik. Här besvaras bland annat frågan om samtycke.

Kunskapsguiden har en webbsida som handlar om tvång och begränsningar. På sidan finns stöd och vägledning för de som arbetar med någon som har behov av vård, stöd och omsorg.

Skydd av den personliga integriteten

Datainspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna råd och ger vägledning om lagar så som personuppgiftslagen, nya dataskyddsförordningen (ersätter personuppgiftslagen under 2018), kameraövervakningslagen och patientdatalagen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gett ut en skrift om hur socialtjänstlagen påverkar implementeringen av välfärdsteknik med bedömningsstöd som ska användas vid tillsyn av bemanningen av särskilt boende för äldre nattetid. Det ska dock användas generellt vid IVO:s tillsyn av tekniska lösningar inom äldreomsorgen.

 

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: