Etik

Vid utveckling och användning av olika former av digital teknik för att stödja personer med nedsatt funktionsförmåga uppkommer olika etiska frågeställningar som behöver hanteras.

Dessa etiska frågeställningar vid implementering av digital teknik är viktig. Inte minst inom vård och omsorg som baseras på och kringgärdas av ett antal olika etiska värden och normer. Det betyder inte nödvändigtvis att all användning av teknik är etiskt problematisk, tvärtom kan det vara så att användningen av en viss teknik istället kan visa sig mer etiskt fördelaktig än andra åtgärder för att uppnå ett visst mål eller hantera ett visst problem.

När det gäller personer med nedsatt beslutsförmåga som inte alltid fullt ut själva kan ta ställning till användningen av tekniken, blir det än mer viktigt att beakta de etiska aspekterna. För att den etiska bedömningen inte ska bli godtycklig och beroende av enskilda medarbetare krävs både stöd och verktyg.

Bedömningen ska vara en strukturerad del av beslutet om att använda tekniken. På samma sätt är det väsentligt att en mer övergripande etisk bedömning sker i samband med utveckling av välfärdsteknologier för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Ett exempel på sådant stöd är det frågeformulär som har tagits fram av Borås högskola på uppdrag av Myndigheten för delaktighet. Frågeformuläret ger en strukturerad etisk bedömning och fungerar som ett underlag för reflektion, beslut, dokumentation och skapar möjlighet till utvärdering.

Läs mer:

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, beskriver i en rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre. Målet med rapporten är att stimulera till diskussion. Rapporten kan också utgöra ett stöd inför beslut om användande av robotar och övervakning inom hälso- och sjukvården samt socialtjänstens omsorg om äldre personer.

Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet har gemensamt tagit fram utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik som ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå.

Socialstyrelsens poddradio ”På djupet” djupdyker i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Avsnitt fyra handlar om vad välfärdsteknik är och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga.

 

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: