Finansiärer

Vinnova, Post- och telestyrelsen, Forte och Arvsfonden är exempel på aktörer som har medel till finansiering av forskning och utveckling.

Vinnova

Vinnova är en statlig myndighet som finansierar forsknings- och innovationsprojekt och bidrar med nätverk, möten och analyser. Myndigheten riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet.

Vinnovas program har olika inriktningar och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Oftast förutsätter myndigheten att organisationer samverkar och de sökande är medfinansiärer. Projekten ska bidra till hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Post- och telestyrelsen (PTS)

Minst en gång varje år arrangerar Post- och telestyrelsen en innovationstävling för företag och andra organisationer som ansöker med tjänste- och produktutvecklingsprojekt eller studier inom elektronisk kommunikation. Syftet är att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. De projekt som vinner kan få upp till 1,7 miljoner var. Det är inget krav att innovationen ska var något helt nytt utan det kan också handla om att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar.

Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Årligen förmedlar Forte cirka 550 miljoner kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning, allt ifrån enskilda projektbidrag till satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer. Forte fördelar också pengar med syfte att stimulera forskningssamarbeten över gränserna, både inom EU och i övriga världen.

Allmänna Arvsfonden

Allmänna arvsfonden är en svensk statlig fond dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvinge. Arvsfonden delar ut pengar till projekt som kan stötta barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, kommuner, stiftelser, sjukhus och skolor kan få pengar från Arvsfonden. Målgruppen, personer med funktionsnedsättning, barn eller ungdomar måste vara delaktiga i de projekt som finansieras av Arvsfonden. Arvsfondens webbplats innehåller information om pågående och avslutade projekt.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: