Tolkning

Landstingen och regionerna erbjuder så kallad vardagstolkning för de flesta vardagliga situationer. Det finns tolkcentraler med specialutbildade tolkar som gör det möjligt för hörande och döva, hörselskadade och personer med dövblindhet att kommunicera med varandra. Tjänsten är kostnadsfri.

Tolkning som erbjuds av landstingen kan användas i de flesta vardagliga sammanhang. I vissa fall är det dock andra som ska ordna med och bekosta tolkning. Om en döv person har kontakt med en myndighet är det i regel myndigheten som ska boka och bekosta tolkningen.

Lagar och regler som berör ansvaret för tolkning

Hälso- och sjukvårdslagen

I hälso- och sjukvårdslagens 3 b § anges att landstingen ansvarar för att erbjuda "tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade."

Förvaltningslagen

I förvaltningslagens 8 § anges att ”…när en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk”. Merparten av de myndigheter som privatpersoner kommer i kontakt med är förvaltningsmyndigheter. Syftet med lagen är att människor som är föremål för myndighetsutövning ska behandlas rättvist och demokratiskt.

Språklagen

Sedan 2009 har Sverige en språklag som reglerar svenskans och andra språks ställning i Sverige. Syftet med lagen är framför allt att förtydliga svenskans och andra språks ställning. I lagen framgår att Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men eftersom det uppfyller flera viktiga kriterier är det motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. I lagen framgår att staten och kommuner har ett särskilt ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket. Det innebär att de ska se till att teckenspråket kan användas inom till exempel utbildning och att man kan erbjuda tolkservice och samhällsinformation på teckenspråk.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: