Strategiska myndigheter

22 strategiska myndigheter har åren 2011-2016 fått särskilt ansvar för funktionshinderspolitiken.

För varje politikområde finns en eller flera myndigheter som har fått i uppdrag att sätta upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden.  

Den 15 mars varje år ska de strategiska myndigheterna rapportera till regeringen och Myndigheten för delaktighet. Rapporten ska innehålla en redovisning av hur myndigheten har arbetat för att uppnå sina delmål, genomförda insatser och deras resultat och effekter, samt en lägesbedömning. Rapporten ska även redovisa de samråd som myndigheten har haft med funktionshindersorganisationerna och andra berörda aktörer i arbetet med att genomföra och följa upp delmålen inom myndighetens verksamhetsområde.

De 22 myndigheterna:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Brottsoffermyndigheten
 • Domstolsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kammarkollegiet
 • Konsumentverket
 • Kulturrådet
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Rikspolisstyrelsen
 • Sjöfartsverket
 • Statens skolinspektion
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens skolverk
 • Socialstyrelsen
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

Senast granskad: 2016-08-04