FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.

Sverige har ratificerat (antagit) FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att Sverige är juridiskt bundet av konventionens innehåll.

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Miljö och omgivning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Ingen ska diskrimineras. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få tillgång till hjälpmedel, assistans och personlig service. Konventionen tar också upp viktiga områden som habilitering, rehabilitering och hälso- och sjukvård.

Funktionshinderspolitiken

Konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Det innebär att man ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål när man planerar och genomför förändringar i samhället.

Universella lösningar ska utformas så att de fungerar för alla. Ibland kan det behövas särskilda, individutformade, lösningar. Olika individuella stöd skapar förutsättningar för delaktighet och jämlikhet och kompletterar därmed de generella lösningarna.

Senast granskad: 2016-12-05