Funktionshinderspolitik

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Mål för politikområden

Regeringens inriktningsmål för tio prioriterade politikområden.

Ny diskrimineringsform

1 januari 2015 blev bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering.

Senast granskad: 2015-01-07