Ansvars- och finansieringsprincipen

Ansvars- och finansieringsprincipen betyder att det är varje samhällssektors ansvar att bli tillgänglig och att kostnaderna ska tas i ordinarie verksamhet.

Ansvars- och finansieringsprincipen är en av de grundläggande principerna i svensk funktionshinderspolitik.

I propositionen Från patient till medborgare - nationell handlingsplan för handikappolitiken står det så här om ansvars- och finansieringsprincipen:

”En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten.” 

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: