Barn och unga med funktionsnedsättning

Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete inom funktionshinderspolitiken. Barn och unga med funktionsnedsättning möter andra hinder i samhället än vuxna.

Barn och unga befinner sig också i andra miljöer än vuxna, till exempel i skolan. Därför behövs ett särskilt fokus på de hinder och de miljöer som barn och unga möter.

  • För barn och unga med funktionsnedsättning är risken att utsättas för våld i hemmet dubbelt så stor som för övriga barn.
  • Bland unga med funktionsnedsättning har 65 procent någon gång varit arbetslösa jämfört med 49 procent bland övriga.
  • Bland unga med funktionsnedsättning är 21 procent ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation. Bland övriga är andelen 8 procent.
Senast granskad: 2017-07-05
Dela: