Funktionshinderspolitiken

Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar.

De nationella målen för funktionshinderspolitiken beslutades år 2000 i arbetet med den nationella handlingsplanen Den handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar (prop. 1999/2000:79). Målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns.

Nationella mål

  • Samhällsgemenskap med mångfald som grund.
  • Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.
  • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Inriktning på arbetet

  • Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
  • Förebygga och bekämpa diskriminering.
  • Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Stöd och inspiration för ditt tillgänglighetsarbete

Riv hindren ger stöd och inspiration för alla som strävar efter att ta bort hinder och göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig.

Relaterad information

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: