Funktionshinderspolitiken

Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken och en ny inriktning för att genomföra funktionshinderspolitiken.

Målet för funktionshinderspolitiken

Målet för funktionshinderspolitiken är att nå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.

Inriktning på arbetet

För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra områden

  • principen om universell utformning,
  • befintliga brister i tillgängligheten,
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet och
  • att förebygga och motverka diskriminering.

Målet föreslogs av regeringen i propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. I propositionen föreslog regeringen också en utredning om styrningen i funktionshinderspolitiken.

Stöd och inspiration för ditt tillgänglighetsarbete

Riv hindren ger stöd och inspiration för alla som strävar efter att ta bort hinder och göra sin verksamhet, sina lokaler och sin information tillgänglig.

Relaterad information

Senast granskad: 2018-04-13
Dela: