FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen är antagen och gäller i Sverige sedan 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar.

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som alla andra. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön men också information och kommunikation.

Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Personer som har en funktionsnedsättning är konventionens så kallade rättighetsbärare och har de rättigheter som ingår i konventionen. De ska kunna delta helt och fullt i samhället.

Det offentliga Sverige som myndigheter, landsting, regioner och kommuner är så kallade skyldighetsbärare och är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna.

För att övervaka att länderna följer konventionen har FN en övervakningskommitté. Alla länder som har antagit konventionen ska regelbundet lämna in en rapport till kommittén där de beskriver hur konventionen efterlevs. Kommittén lämnar sedan sin bedömning med rekommendationer till länderna.

Allmänna kommentarer

Kommittén tar fram olika riktlinjer och fördjupande kommentarer om artiklarna för att vägleda staterna i att genomföra konventionen. Kommittén gör en allmän kommentar för att förtydliga hur en specifik artikel ska tolkas. De väljer ut artiklar utifrån de områden där staterna har haft svårast att tolka och leva upp till konventionen.

Funktionshinderspolitiken

Konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur den offentliga sektorn ska arbeta med den som grund. Det innebär att man ska utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål när man planerar och genomför förändringar i samhället.

Uppdrag att sprida kännedom om konventionen

Myndigheten för delaktighet har ett regeringsuppdrag att 2015-2017 öka och sprida kännedom om konventionen, rekommendationer riktade till Sverige samt allmänna kommentarer om särskilda artiklar i konventionen.

Vill du veta mer, få tips, ingå i nätverk och fortbildningar eller har frågor, kontakta info@mfd.se.

 

                                        

Fördjupad kunskap om konventionen

 Vårt stödmaterial ger dig fördjupad kunskap om konventionen och mänskliga rättigheter.

Relaterad information

Hjälpte informationen dig?

Senast granskad: 2017-08-24
Dela: