Delaktighet i korthet

Full delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshindersområdet. Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.

Det som påverkar möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället och de förutsättningar som skapats för individen.

Meningen med de nationella målen för funktionshinderspolitiken är att delaktigheten ska öka. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkten för funktionshinderspolitiken och de nationella målen i Sverige. Konventionen finns till för att främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning.

Lär dig mer om delaktighet

Här hittar du material för att få fördjupad kunskap om delaktighet.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: